Càtedra d’envelliment i qualitat de vida

Presentació de la Càtedra

Envellir és un premi que ens hem guanyat com a societat avançada, de la mateixa manera que la globalització i la tecnologia ens ha modificat la nostra manera de viure, l’increment de la longevitat ho farà en els pròxims anys.

Com afrontem aquests anys és un element clau per a la nostra societat, pel nostre sistema econòmic, sanitari i social. L’economia de les cures anirà al voltant de les noves estratègies que dissenyem en els propers anys en relació a l’envelliment i els seus factors associats. La vida, tal com es refereixen Gratton i Scott en el seu llibre “100- Year Life” passarà de les tres etapes que coneixíem fins ara; educació, vida laboral i jubilació a una vida de múltiples etapes on la persona s’haurà de reinventar per viure amb salut física i mental els més de vint anys d’esperança de vida que tenim després de la jubilació. Treure el millor d’una vida llarga i de múltiples etapes significa realitzar transicions en el nostre propi benefici.

Les conseqüències d’envellir ens afecten a tots. Potser el desafiament més gran seran les desigualtats en salut. Com fer que el més desafavorit puguin gaudir d’un envelliment saludable. Els models familiars, les necessitats de cura, els recursos formals limitats, són elements a tenir en compte si volem viure més de tres etapes de manera satisfactòria. Per altra part la presencia  de les malalties cròniques, la discapacitat, la dependència i la soledat no volguda ens fan ser molt conscients que no serà fàcil. Molts reptes a entomar.

Però ja tenim lliçons apreses. La pandèmia ens ho ha fet veure d’una manera molt clara. Una major esperança de vida és tan sols bona si la vida en si mateixa és bona. Afrontar un envelliment saludable està relacionat com múltiples factors que condicionen la nostra vida; l’activitat física, la nutrició, la genètica, els hàbits de vida, les relacions socials, els recursos, el sistema sanitari..

Els professionals de la salut i de l’àmbit social tenim un paper fonamental en l’atenció a les persones grans.

La Càtedra que a continuació es presenta és una fantàstica oportunitat per aprofundir en aquestes qüestions de manera empírica i científica, d’apropar-nos  a la realitat que vivim en la nostra comarca. Mataró és una ciutat cuidadora i la Càtedra d’Envelliment i Qualitat de vida neix de la voluntat de la Fundació TecnoCampus de treballar i difondre aquest coneixement i donar resposta a les necessitats de la gent gran del territori. És moment de treballar conjuntament amb les empreses del sector tecnològic, de les cures, de treballar amb professionals del sector salut i social, de tenir la mirada posada en donar una atenció integral i integrada a les persones grans i les seves famílies, és moment d’ajudar a fer-nos “una vida de 100 anys” plena.

Dra. Esther Cabrera
Directora de la Càtedra Envelliment i Qualitat de Vida.

Missió i Visió de la Càtedra

Missió:

La Càtedra  vol complementar l’actual oferta acadèmica del campus del TCM-UPF i ser un àmbit de trobada de professionals, ciutadans, institucions i empreses. Junts per avançar de manera conjunta en la recerca i implementació de nous models d’abordatge i atenció a les problemàtiques derivades de l’envelliment de la població i el foment de la millora de la qualitat de vida. Aquests són objectius indestriables del desenvolupament i consolidació d’un model sociosanitari en consonància amb l’actual sistema de salut públic, universal, de qualitat i sostenible.

Visió:

La Càtedra respon  a la necessitat de potenciar la relació entre la comunitat universitària i l’entorn socioeconòmic mitjançant la col·laboració en xarxa, els pactes territorials, i les aliances entre empreses i institucions.

Aquesta voluntat de la Càtedra de ser punt de trobada requerirà un mètode de treball basat en el coneixement dels professionals, la confiança dels ciutadans i les institucions i la cooperació empresarial.  La Càtedra, sensible a aquesta realitat, oferirà eines en forma de coneixement que proposin les transformacions necessàries. Desenvolupament d’activitats de recerca en l’àmbit de l’envelliment, activitats de divulgació, jornades i trobades científiques, assessorament, projectes de transferència són algunes de les accions previstes per la càtedra. Aquesta oferta només tindrà sentit si està alineada a les necessitats de la ciutadania  i de la societat.

Objectius de la Càtedra

 Impulsar la recerca en models d’atenció a les problemàtiques sobrevingudes i/o derivades de l’envelliment i en la millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Dins d’aquest marc de recerca s’integra el Grup de Recerca (SGRC 944) en Atenció a la Cronicitat i Innovació en Salut, GRACIS. També seran objecte d’estudi nous models d’organització i gestió en l’administració de l’atenció sanitària, noves estratègies de prevenció i promoció d’estils de vida saludable per a la gent gran, estudis de viabilitat econòmica i de cost-efectivitat mesurats en forma de resultats en salut.

Per la seva part les empreses poden apropar-se a la CEQV per presentar les seves necessitats de realitzar estudis, o col·laboracions per dissenyar, implementar productes tecnològics dirigits a col·lectius específics.

 Oferir formació especialitzada, en format de màster, postgrau o programes focalitzats.

Aquesta oferta ha de ser adequada i múltiple i ha de respondre als canvis que ha d’experimentar el currículum i l’expertesa dels professionals, tant de l’àmbit assistencials i clínic com també dels que tenen responsabilitats en la planificació, direcció i gestió d’aquests serveis.

Un clar exemple d’aquesta línia de treball és el Màster d’Atenció Integrada a la Cronicitat i l’Envelliment, màster universitari amb títol de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest màster està orientat a la recerca que ofereix formació d’ excel·lència a professionals de la salut que volen profunditzar en el fenomen de l’envelliment i les malalties cròniques i engegar treballs de recerca en aquest àmbit.

D’altra banda, un enfocament més social ha de contemplar necessàriament les xarxes socials i les famílies dins d’aquest model d’atenció, cal preparar una oferta docent, en aquesta matèria, que tingui com a subjecte a la mateixa població atesa i el seu entorn “familiar cuidador”. Resulta imprescindible la implicació de la persona gran i el seu entorn cuidador en les accions assistencials. El que es coneix com a apoderament de la ciutadania esdevé una oportunitat d’avançar en eficiència i compromís, també en la qualitat i la sostenibilitat del sistema de salut. Hem de contemplar el component humanístic, que ha d’incloure l’oferta docent de la Càtedra.

 Generar transmissió de coneixement i projectar-lo cap a la ciutadania

Dins de la Càtedra la seva vinculació amb la Acadèmia ha de permetre realitzar jornades, activitats divulgatives, congressos,  això com la publicació de materials ( articles científics, guies clíniques, material divulgatiu..) que permetin la transmissió d’aquest coneixement.

 Esdevenir un punt de trobada en relació a l’envelliment i qualitat de vida, a nivell nacional e internacional.

La Càtedra ha de ser un punt de trobada, de diàleg i d’intercanvi de coneixement entre tots els actors del sistema: ciutadans, professionals, estudiants, universitat, societats científiques, associacions professionals i empresarials. Aquest punt de trobada no es redueix exclusivament al territori del Maresme. La internacionalització, i les col·laboracions entre universitats, i ciutats interessades forma part de la projecció a mig termini de la CEQV.

 Impregnar a la comunitat TecnoCampus i als ciutadans de Mataró de la “cultura cuidadora” amb el intercanvi generacional.

Mitjançant actuacions de divulgació,  debat, sensibilització i promoció de projectes  respecte a cura i suport a les persones grans.

Principis del model

Principis del model
  1. Promoció de la Salut: fomentar els estils de vida saludables. Afavorir la incorporació d’hàbits saludables en les persones grans; exercici físic, alimentació adequada a cada edat, relacions socials, tenir cura de la salut mitjançant activitats preventives…
  2. Coneixement: fruit d’un procés d’aprenentatge, a la universitat, a la vida. Saber i incorporar noves informacions que enriqueixen a les persones grans.
  3. Recerca: activitat dirigida a buscar, indagar, trobar respostes, analitzar, descobrir, explorar, aprofundir, comprendre i transformar idees. És el core de l’acadèmia juntament amb la docència.
  4. Transferència i aplicabilitat clínica: Aquesta recerca no té sentit si no som capaços de traslladar-la a les persones, als col·lectius que es poden beneficiar dels avanços, dels descobriments, de les noves intervencions que milloren la qualitat de vida de les persones.
  5. Educació i formació continua: La formació al llarg de la vida esdevé una necessitat real tan pels professionals com per a les persones que busquen estar més empoderades per prendre decisions amb relació a la seva salut.

Notícies i activitats de la Càtedra

Entitats Col·laboradores