Missió, visió i objectius de la Càtedra

La raó de ser de la  Càtedra Envelliment i Qualitat de Vida  és la d’apropar la universitat a la societat, amb la docència, la investigació i la cultura

Missió

La Càtedra  vol complementar l’actual oferta acadèmica del campus del TCM-UPF i ser un àmbit de trobada de professionals, ciutadans, institucions i empreses. Junts per avançar de manera conjunta en la recerca i implementació de nous models d’abordatge i atenció a les problemàtiques derivades de l’envelliment de la població i el foment de la millora de la qualitat de vida. Aquests són objectius indestriables del desenvolupament i consolidació d’un model socio-sanitari en consonància amb l’actual sistema de salut públic, universal, de qualitat i sostenible.

Visió:

La Càtedra respon  a la necessitat de potenciar la relació entre la comunitat universitària i l’entorn socioeconòmic mitjançant la col·laboració en xarxa, els pactes territorials, i les aliances entre empreses i institucions.

Aquesta voluntat de la Càtedra de ser punt de trobada requerirà un mètode de treball basat en el coneixement dels professionals, la confiança dels ciutadans i les institucions i la cooperació empresarial.  La Càtedra, sensible a aquesta realitat, oferirà eines en forma de coneixement que proposin les transformacions necessàries. Desenvolupament d’activitats de recerca en l’àmbit de l’envelliment, activitats de divulgació, jornades i trobades científiques, assessorament, projectes de transferència son algunes de les accions previstes per la càtedra. Aquesta oferta només tindrà sentit si està alineada a les necessitats de la ciutadania  i de la societat.

Objectius

 Impulsar la recerca en models d’atenció a les problemàtiques sobrevingudes i/o derivades de l’envelliment i en la millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Dins d’aquest marc de recerca s’integra el Grup de Recerca (SGRC 944)  en Atenció a la Cronicitat i Innovació en Salut, GRACIS. També seran objecte d’estudi nous models d’organització i gestió en l’administració de l’atenció sanitària, noves estratègies de prevenció i promoció d’estils de vida saludable per a la gent gran, estudis de viabilitat econòmica i de cost-efectivitat mesurats en forma de resultats en salut.

Per la seva part les empreses poden apropar-se a la CEQV per presentar les seves necessitats de realitzar estudis, o col·laboracions per dissenyar, implementar productes tecnològics dirigits a col·lectius específics.

 Oferir formació especialitzada, en format de màster, postgrau o programes focalitzats.

Aquesta oferta ha de ser adequada i múltiple i ha de respondre als canvis que ha d’experimentar el currículum i l’expertesa dels professionals, tant de l’àmbit assistencials i clínic com també dels que tenen responsabilitats en la planificació, direcció i gestió d’aquests serveis.

 

Un clar exemple d’aquesta línia de treball és el Màster d’Atenció Integrada a la Cronicitat i l’Envelliment, màster universitari amb títol de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest màster està orientat a la recerca que ofereix formació d’ excel·lència a professionals de la salut que volen profunditzar en el fenomen de l’envelliment i les malalties cròniques i engegar treballs de recerca en aquest àmbit.

 

D’altra banda, un enfocament més social ha de contemplar necessàriament les xarxes socials i les famílies dins d’aquest model d’atenció, cal preparar una oferta docent, en aquesta matèria, que tingui com a subjecte a la mateixa població atesa i el seu entorn “familiar cuidador”. Resulta imprescindible la implicació de la persona gran i el seu entorn cuidador en les accions assistencials. El que es coneix com a apoderament de la ciutadania esdevé una oportunitat d’avançar en eficiència i compromís, també en la qualitat i la sostenibilitat del sistema de salut. Hem de contemplar el component humanístic, que ha d’incloure l’oferta docent de la Càtedra.

 Generar transmissió de coneixement i projectar-lo cap a la ciutadania

Dins de la Càtedra la seva vinculació amb la Acadèmia ha de permetre realitzar jornades, activitats divulgatives, congressos,  això com la publicació de materials ( articles científics, guies clíniques, material divulgatiu..) que permetin la transmissió d’aquest coneixement.

 Esdevenir un punt de trobada en relació a l’envelliment i qualitat de vida, a nivell nacional e internacional.

La Càtedra ha de ser un punt de trobada, de diàleg i d’intercanvi de coneixement entre tots els actors del sistema: ciutadans, professionals, estudiants, universitat, societats científiques, associacions professionals i empresarials. Aquest punt de trobada no es redueix exclusivament al territori del Maresme. La internacionalització, i les col·laboracions entre universitats, i ciutats interessades forma part de la projecció a mig termini de la CEQV.

 Impregnar a la comunitat TecnoCampus i als ciutadans de Mataró de la “cultura cuidadora” amb el intercanvi generacional.

Mitjançant actuacions de divulgació,  debat, sensibilització i promoció de projectes  respecte a cura i suport a les persones grans.

Empreses Col·laboradores

Logos Càtedra